Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Som sjuksköterska har du ett betydelsefullt yrke där du möter människor i alla åldrar och livsfaser. Genom utbildningen som ges av Högskolan Väst, får du en bred kompetens inom allmän hälso- och sjukvård där utbildningen sker i nära samarbete med vårdverksamheterna.

Sjuksköterskeprogrammet omfattar tre års studier på heltid och efter genomgången utbildning kan du ansöka om två examina, en sjuksköterskeexamen och en filosofie kandidatexamen inom omvårdnad.

Om utbildningen

Sjuksköterskeprogrammet via Högskolan Väst är en treårig högskoleutbildning som genomförs på heltid och omfattar 180 högskolepoäng (hp).

Huvudområdet omvårdnad är kärnan i sjuksköterskeprogrammet och sjuksköterskans specifika kompetens. Kunskaper och färdigheter i omvårdnad kombineras under utbildningen med andra ämnen såsom medicinsk vetenskap, folkhälsovetenskap, samhällsvetenskap, beteendevetenskap och humaniora.

Omvårdnad präglas av en helhetssyn och bedrivs utifrån ett vetenskapligt och etiskt förhållningssätt med den enskilda människan i fokus.

Utbildningen förbereder dig för att kunna främja hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa för människor i alla åldrar och i livets olika faser. Du kommer med ett personcentrerat förhållningssätt ha den enskilda människans upplevelser av hälsa, lidande, kropp, familj och sociala sammanhang som utgångspunkt.

I sjuksköterskeprogrammet tränar och lär du dig att identifiera, planera, genomföra, dokumentera och utvärdera omvårdnaden för att säkerställa en god och säker vård samt att leda omvårdnaden i samverkan med andra yrkesgrupper. I slutet av utbildningen ingår att du planerar för genomförandet av ett förbättringsarbete inom omvårdnad.

Huvuddelen av undervisningen är förlagd till Campus Dalsland och det är där du huvudsakligen studerar. Som student här ingår du i en studiegrupp som på plats följer föreläsningar, seminarier, grupparbeten och andra moment som ges digitalt från Trollhättan mot Campus Dalsland. På Campus Dalsland arbetar du också med uppgifter i din studiegrupp.Ett antal tillfällen varje termin kommer du genomföra moment förlagda på Campus i Trollhättan. Det innebär att du som student måste vara på plats på Campus Trollhättan vid dessa tillfällen. Kostnader för resor eller tillfällig inackordering står du som student för.

Föreläsningarna och seminarierna är direktsända med möjlighet för dig som student att ställa frågor muntligt till läraren under pågående föreläsning.

På Campus Dalsland kan du tillsammans med dina studiekamrater också använda våra öppna studieytor och grupprum för egna studier eller grupparbeten. Ett sådant utbyte med andra ökar dina chanser att lyckas med studierna.

Studiestart

Höstterminen 2024

Status

Ansökan är stängd

Studieort

Bäckefors

Studietakt

Heltid

Undervisningsform

Platsförlagd

Nivå

Grundnivå

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a alt. Matematik 2b alt. Matematik 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b alt. Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

Examen

Sjuksköterskeexamen och filosofie kandidatexamen inom omvårdnad

Utbildningsanordnare

Mer information om Sjuksköteskeprogrammet vid Högskolan Väst hittar du på deras hemsida. Länk till annan webbplats.

Om Högskolan Väst Länk till annan webbplats.

Högskolan Väst erbjuder utbildningsprogram på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå och kurser inom intresseområdena data och IT, ekonomi och ledarskap, hälsa och vård, lärare och språk, media, människa och samhälle, samt teknik.

Kontakt - Högskolan Väst

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter Länk till annan webbplats.

Frågor om utbildningens innehåll

Anette Bergstrand